Napište nám zprávu
Zpráva byla úspěšně odeslána
Zprávu se nepodařilo odeslat
Speciální 10% slevový kupon: 10sleva
Všechny objednávky nad 999 Kč přes Zásilkovnu POŠTOVNÉ ZDARMA

Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Kandoo s.r.o.

                                                                                                               

Sídlo a fakturační adresa:

Polní 4583

76005  Zlín

Česká republika

Tel: + 420 771 151 094

Email: info@kandoo.cz

IČO: 05682771

DIČ: CZ05682771

jsme plátci DPH v České republice

bankovní účet Fio banka, a.s.: 2001133787/2010

                                                                                                                     

Korespondenční adresa:

Kandoo s.r.o.

Hlavničkovo nábřeží 5629

760 01  Zlín

Česká republika

                                                                                                  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího www.kandoo.cz. 

                                                     

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

                                                                                      

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetových obchodů www.kandoo.cz nebo prostřednictvím telefonu či e-mailu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.5. Ceny zboží a vybraných služeb (např. doběrečné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

2.8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.9 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 

                                                    

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) v hotovosti na výdejnách poboček zasilkovna.cz;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
d) bezhotovostně prostřednictvím služby platební brány. 

3.2. U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 50% prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná.

3.3. Prodávající zašle kupujícímu doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad, a to emailovou formou.

3.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

                                                                               

4. PŘEPRAVA, PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující. Kupující je povinen hradit tzv. „doběrečné“, pokud si tento způsob platby za objednané zboží zvolil. Možnosti platby za objednané zboží jsou dle platného ceníku uvedeného na https://www.kandoo.cz/cenik-dopravy-a-platby

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání! Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. V případě objednání zboží kupujícím do některého z výdejních míst společnosti Zásilkovna s.r.o. má kupující právo si zásilku před zaplacením rozbalit a prohlédnout. Pokud by kupující shledal zásilku v rozporu s kupní smlouvou, tuto bezodkladně zanechá v daném výdejním místě a odchází pryč „bez placení“. Toto právo vzniká kupujícímu a je uvedeno v obchodních podmínkách www.kandoo.cz (prodávajícího) i dopravce (Zásilkovna s.r.o).

                                                                                       

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to v lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního ujednání. Kupující odešle vrácené zboží včetně písemného odstoupení od smlouvy na korespondenční adresu prodávajícího, kdy rozhodující je datum odeslání zásilky, respektive její předání přepravci.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující nese všechny přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující zašle vrácené zboží včetně písemného odstoupení od smlouvy (vzor dokumentu najdete zde) na korespondenční adresu prodávajícího. Zboží může být také zanecháno na jednom z výdejních míst společnosti Zásilkovna (pobočky najdete zde) a zároveň opatřeno štítkem s čárovým kódem, který prodávající zašle kupujícímu e-mailem spolu s podrobným návodem. Žádost o zaslání štítku společnosti Zásilkovna pro vrácení zboží zašle kupující prodávajícímu e-mailem a prodávající nejpozději následující pracovní den zašle na e-mail kupujícího štítek pro vrácení zboží. Cena štítku pro vrácení zboží je dle platného ceníku https://www.kandoo.cz/vraceni-zbozi.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo vrácené zboží včetně oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručeno prodávajícímu. Vyplněním čísla bankovního účtu v dokumentu odstoupení od smlouvy kupující souhlasí s vrácením peněžních prostředků bezhotovostním převodem na uvedený bankovní účet. 

5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Poštovné je na www.kandoo.cz zpoplatněno dle platného ceníku https://www.kandoo.cz/cenik-dopravy-a-platby. Dle § 1832 odst. 2 však do vrácené částky nebude započítáno doběrečné v případě, že kupující využil doručení zboží na dobírku. O tuto částku dle platného ceníku bude tedy vrácená částka ponížena, stejně jako o částku dle platného ceníku na https://www.kandoo.cz/vraceni-zbozi v případě, že si zákazník vybere jako možnost vrácení zboží štítek ze Zásilkovny, stejně jako bude poníženo i o poštovné v případě, že si vybere zákazník jako dopravce kurýrní službu nebo Českou poštu.

5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zboží musí být vráceno v původním obalu tak, jak bylo kupujícímu dodáno.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Tzn., že dárek získal kupující na základě splněné podmínky nákupu nad určenou částku. Pokud hodnota vráceného zboží sníží platbu internetovému obchodu pod tuto hranici, musí kupující společně s vráceným zbožím vrátit i dárek, který mu byl zaslán.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů.

5.9. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání či nereaguje na výzvy jím vybraným dopravcem, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši skutečných nákladů vynaložených zejména na vyskladnění zboží, jeho zabalení, odeslání zvoleným přepravcem (náklady na dopravu, případně dobírku, které přepravce účtuje prodávajícímu), znovu přijetí zboží z nevyzvednutého balíčku, kontrolu zboží a následné naskladnění. Kupující se zavazuje, že prodávajícímu tak uhradí náklady spojené s odesláním, balením a znovu naskladněním zboží. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.).

5.10 Vrací-li kupující pouze část zboží, které bylo v objednávce, prodávající vrací kupujícímu pouze kupní cenu zboží bez poštovného nebo doběrečného. Prodávající je oprávněn kupujícímu doúčtovat poštovné v případě, že kupující získal nákupem dárek v podobě dopravy zdarma na základě splněné podmínky nákupu nad určenou částku, pokud hodnota vráceného zboží sníží platbu internetovému obchodu pod tuto hranici. 

                                                                                                                                                                                                     

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady opravou věci;  

b) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

6.5. Kupující bezodkladně odešle prodávajícímu na korespondenční adresu na své náklady zboží, u kterého vadu zjistil k posouzení. Součástí zásilky musí být prodejní doklad a popis vady. Prodávající bude kupujícího bezodkladně informovat o způsobu řešení, nejpozději však do třiceti (30) dnů. Za vadu se nepovažuje zboží poškozené při přepravě (v tomto případě doporučujeme zásilku nepřevzít), opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem a škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněné uživatelem (nevhodný způsob užití apod.).

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Kandoo s.r.o, Hlavničkovo nábřeží 5629, Zlín 760 01, Česká republika. 

6.7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

6.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

6.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                                     

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a v případě potřeby i identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

                                                                                                                      

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

                                                                                                 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

                                                                                                                                           

Ve Zlíně dne 01. 07. 2020